İŞYERİ AÇMA


İŞYERİ AÇMA KOŞULLARI

I. SIHHİ MÜESSESE NEDİR ?

Bakkal, şarküteri, süpermarket, kuruyemişçi, kurukahveci, ekmek bayii, manav, lokanta, pizzacı, pastaneler, çay bahçeleri, taksi yazıhaneleri gibi çok çeşitli adlar altında faaliyet gösteren sıhhi işyerlerinin de uygulamada bulundukları fiziki mekan itibariyle sınıf ve özelliklerine göre bazı niteliklere sahip olması gerekmektedir.

Sıhhi müesseselerin sınıf ve özelliklerine göre aranacak nitelikler, 09.3.1989 tarihli ve 20103 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte açıklanmıştır.

Sıhhi nitelikte işyerlerinden birisini açmak isteyenler; yapacağı işin niteliğine göre Yönetmelikte belirtilen ölçütlere uygun olarak işyerini veya işletmesini düzenledikten sonra, sıhhi müesseseler için Yönetmelikte gösterilen formu doldurarak yetkili mercie verilecektir.

SIHHİ MÜESSESELERE RUHSAT VERECEK YETKİLİ MERCİİLER KİMLERDİR ?

3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlaına İlişkin Kanun ve bu Kanunun Uygulama Yönetmeliğine göre; bu Kanunun uygulanmayacağı işyerleri dışında kalan ve Yönetmelik Ek-4 ünde sayılan sıhhi müesseseler;

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan tüm işyeri ve işletmeler valilik ve kaymakamlıklarca,

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan tüm işyerleri ve işletmeler belediyelerce, ruhsatlandırılacaktır.

Başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmuşsa, ilgiliye en geç başvurusunu izleyen iş günü içerisinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilir.

Ancak, ilgilinin beyanına göre düzenlenen ruhsat müktesep hak doğurmaz.

II. GAYRİ SIHHİ MÜESSESE NEDİR ?

Gayri sıhhi (sağlıklı olmayan) müesseseler, yani işyerleri; faaliyette bulundukları alan itibariyle gerek çıkardıkları koku, duman ve gürültü yönünden, gerekse üretim sonucunda meydana gelen zararlı atıklar nedeniyle çevresinde bulunan insanlara fiziksel, ruhsal ve sosyal yönlerden az ya da çok zarar veren veya zarar verme ihtimali bulunan müesseselerdir. İnsanları etkileyen bu zararlarının yanı sıra, üretim faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan tehlikeli ve zararlı atıklar da hava, su ve toprağın kirlenmesine sebep olarak hayvan veya bitki gibi diğer canlılara da zarar vermektedir.

İşte bu çerçevede, 1930 yılında yürürlüğe giren 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun Gayri Sıhhi Müesseseler başlıklı 268-275. maddeleri uyarınca çevre ve toplum sağlığının korunması açısından önem arzeden gayri sıhhi müesseselerin zararlı etkilerinin yok edilmesi veya en az düzeye indirilmesi ve doğal kaynakların kirlenmelere karşı korunması için gayri sıhhi müesseselerin kontrol altına alınması, ruhsatlandırılması ve denetlenmesindeki usul ve esasları belirlemek amacıyla 1995 yılında Sağlık Bakanlığınca Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği yürürlüğe konulmuştur.

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELERE RUHSAT VERECEK MERCİİLER KİMLERDİR ?

Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği gereğince;

Birinci sınıf gayri sıhhi müesseseler Sağlık Bakanlığınca,

İkinci sınf gayri sıhhi müesseseler Valiliklerce,

Üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseseler merkez ilçe sınırları içinde valiliklerce, diğer ilçelerde kaymakamlıklarca, ruhsatlandırılacaktır.

3572 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ GAYRİ SIHHİ MÜESSESELERE RUHSAT VERECEK MERCİİLER HANGİLERİDİR ?

1. Sınıf gayri sıhhi müesseselere; Sağlık Bakanlığınca,

2. Sınıf gayri sıhhi müesseselerden; 3572 sayılı Kanunun istisnalara ilişkin 2 nci maddesinde sözü geçen (Yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalışılan işlerle, oksijen LPG dolum ve depoları, bunlara ait dağıtım merkezleri, perakende satış yerleri, taş ocakları, akaryakıt istasyonları vb.) işyerleri için il sınırları (belediye ve mücavir alan sınırı içinde veya dışında olduğuna bakılmaksızın) içinde nerede açılırsa açılsın valiliklerce,

Yukarıda sayılanlar (Yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalışılan işlerle, oksijen LPG dolum ve depoları, bunlara ait dağıtım merkezleri, perakende satış yerleri, taş ocakları, akaryakıt istasyonları ve benzeri) dışındaki işyerlerine;

Büyükşehir belediyesi olan illerde; büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde büyükşehir belediye başkanlığınca, bu alanlar dışında valiliklerce, ruhsat verilecektir.

27.6.1984 TARİHLİ VE 3030 SAYILI KANUN UYARINCA BÜYÜKŞEHİRLERDE AÇILACAK OLAN GAYRİ SIHHİ MÜESSESELERİN RUHSATLANDIRILMASI KOŞULLARI NELERDİR ?

3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanunun 6/e maddesi gereğince, büyükşehir belediye sınırları içerisinde gıda ile ilgili olanlar haricinde açılacak olan 1, 2 ve 3. sınıf gayri sıhhi müesseselere açılış ve çalışma ruhsatı vermeye büyükşehir belediye başkanlıkları yetkilidir.

BİRİNCİ SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESELERDEN İSTENECEK BİLGİ VE BELGELER NELERDİR ?

Birinci sınıf gayri sıhhi müesseselerden istenecek bilgi ve belgeler şunlardır:

1- Yer seçimi için;

Beyanname,

Tesisin bulunduğu yeri gösteren onaylı plan ve belge,

Sanayi bölgesi dışındaki tesisler için ilgili imar dairesinin görüşü,

Varsa fizibilite raporu,

İş akım şeması ve açıklama raporu,

Çevre kirlenmesini önleyecek tedbirler hakkında açıklama.

2- Tesis izni için; Dilekçe.